Seberozvoj

Enneagram

je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání.

Jsme navyklí dívat se na svět ze svého úhlu pohledu. Zapomínáme, že to není celá realita. Enneagram nám pomáhá vidět svět takový, jaký je, a zlepšit komunikaci s ostatními lidmi.
Lidé jsou jako stromy – rozmanití a různí, ale tato jejich pestrost má své podobnosti, které je možné popsat. Bříza v naší ulici je v každém listě i větvičce jedinečná, ale je si mnohem podobnější s břízou o ulici vedle než s jakýmkoli smrkem. Pojďme se tedy blížeji podívat na typologii, která se v poslední době stala velmi rozšířenou a oblíbenou.

Slovo enneagram pochází z řeckého ennea (devět) a grammos (bod, ale také vzorec). Graficky je znázorněn devíticípou hvězdou v kruhu. Vrcholy této hvězdy představují 9 stylů, navyklých a zautomatizovaných způsobů, jak zacházíme se sebou i s druhými. Nejde přitom o 9 typů lidí, ale spíše o 9 způsobů vyrovnávání se světem. V každém člověku jsou obsaženy všechny tyto způsoby (symbolizováno kruhem), jeden však používáme více. Jako bychom byli diamant o 9 stranách, na jedné z těchto ploch však celý diamant stojí – náš ennea-styl.

e2

Typ 1

PERFEKCIONISTA

emoční fixace: zlost

mentální návyk: hledání dokonalosti

obranný mechanizmus: kontrola jednání

Idealisté, touží po pravdě, spravedlnosti a mravním řádu. Těžko akceptují cizí či vlastní nedokonalost.  Vnitřně jsou prokurátory sobě samým a současně sedí na lavici obžalovaných. Chtějí být perfektní a totéž očekávají od ostatních. Sebe i druhé staví do světla, ve kterém je potřeba oddělit zrno od plev. Málokdo odvede dobrou práci a tak je snadnější udělat si to sám. Stále přítomné vnitřní napětí vede do silnějšího pnutí a někde je hranice té zlosti, kde přichází okamžik: „A DOST!“ Další zdroj zlosti je zlost na sebe a vlastní nedokonalost. Způsob, jak tuto energii vybít je přemíra práce. „A DOST!“ pro sebe, znamená schopnost pozorování této energie do té míry, že po bodu obratu přichází přetvoření této energie zlosti v mírumilovnost (místo facky – pohlazení). Hledání dokonalosti ovládá život jedniček. Jsou frustrované, neboť život a lidé nejsou takovými, jakými by měli být. Mají sklon k zapírání a trestání sebe samých a dokáží své pocity a potřeby potlačit (zdroj nespokojenosti a vzteku).

Typ 2

DÁRCE

emoční fixace: pýcha

mentální návyk: zdánlivý přebytek

obranný mechanizmus: potlačení vlastních potřeb

Nasazují své vlohy pro potřeby druhých lidí. Umí se podělit o svoji poslední košili. Trpícím dávají pocit, že je tu někdo pro ně, kdo je přijímá. V dětství často chyběl pocit domova a lásky, nebo mají pocit, že musí být odmalička citovou oporou ostatních členů rodiny. Sebezáchovná strategie princezny a nárokování privilegií, pomoc očekává a vyžaduje často formou ukazování vlastní jedinečnosti či oběti.

Typ 3

HEREC

emoční fixace: ješitnost

mentální návyk: lež/klam

obranný mechanizmus: ztotožnění

Často signalizují navenek důvěru. Tváří se, že je pro ně snadné zvládat úkoly úspěšně a zodpovědně. Největší potíže mají s vnímáním svých vlastních pocitů. Motto: „Jsem dobrý, když získávám, vyhrávám“. Čerpá životní energii ze svých úspěchů. S rolí, kterou hrají se vyrovnají vždy mnohem lépe než se svým pravým já. Chtějí být vítězi, umějí skutečně tvrdě pracovat, aby měly úspěch a nedávají na sobě žádné úsilí znát. Mají sklon vnímat to, s čím se identifikují přehnaně pozitivně, problematické stránky naopak zatemňují, z obavy z konfliktu. Nemohou být nikdy dost chváleni, jsou ještě závislejší na reakci druhých než typ dvě, ačkoliv je to na nich málokdy vidět.

 

Typ 4

ROMANTIK

emoční fixace: závist

mentální návyk: zdánlivý nedostatek

obranný mechanizmus: introjekce

Mají dar probouzet kolem sebe smysl pro krásu a harmonii, jsou velmi citliví a umělecky nadaní. Přitahuje je vše, co má životní energii. Jsou víc doma v říši nevědomého než v reálném světě. Mají nadání pomáhat druhým rozvíjet smysl pro krásu. Čerpají svou životní energii od druhých. Jejich život je určován touhou po kráse a spojení světa a života do harmonického celku. Jejich touha směřuje k ztracené lásce, k domovu a k dálkám, čeká na den, kdy velká láska přijde.

 

Typ 5

POZOROVATEL

emoční fixace: lakota

mentální návyk: nepřipojenost

obranný mechanizmus: izolace/oddělování

Myslí dříve než jednají. Jsou otevření a vnímaví pro nové skutečnosti. Dobří posluchači. Touží mít dost, hlavně informací o světě kolem . Mohli zažít pocit nerespektování jejich prostoru, ztráty důvěry až spojení s druhými. Potřebují uzavřenou soukromou sféru, většinou jsou to introverti. Vidí všechno, slyší všechno a podrží všechno. Chtějí mít svoje emoce pod kontrolou. Navenek se mohou jevit jako pyšné, chladné. Pětka se snaží odvrátit vše, co by na ni mohlo obrátit pozornost. Potřebují svoje soukromí. Nenávidí dotěrnost. Čemu nerozumí na to nepřistoupí. Stýkají se s lidmi, aby získali více informací, zkoumají je, ale o lidi jim tolik nejde.

 

Typ 6

LOAJÁLNÍ SKEPTIK

emoční fixace: strach

mentální návyk: pochybnost

obranný mechanizmus: projekce

Mají velkolepá nadání, schopní týmové práce a spolehliví. Jejich přátelství se vyznačuje srdečnými a hlubokými city. Snadno je přepadají pochybnosti o sobě, což ji činí opatrnými a nedůvěřivými. K jistotě potřebují nějakou „instituci s neomylnými odpověďmi“. Vyžadují, aby skutečnost byla taková, jakou ji potřebují. Jsou pesimisty, bojí se úspěchu. Přemáhají strach a nemají pro něj pochopení, v krajních případech mohou křičet, lhát a fyzicky napadat. Snesou málo kritiky.

 

Typ 7

POŽITKÁŘ

emoční fixace: nestřídmost

mentální návyk: sebepodvádění

obranný mechanizmus: racionalizace

Vyzařují optimismus a radost. Svou bezprostředností dělají dojem, že je zde hojnost všeho dobrého a krásného. Pomáhají lidem vnímat a vychutnávat krásné stránky života. Jednoho dne však zpozorují, že to všechno také slouží k tomu, aby se ochránili před útoky, úzkostmi a bolestí. Jsou zvědaví, dychtí po novém a dalším. Potřebují, změnu, stimulaci, nové zážitky. Musí přicházet na stále nové možnosti, jež maximalizují radosti života. Bojí se hloubky, v hloubce na ně číhá také bolest, brání se také nějaké věci totálně upsat. Jsou všestranní diletanti, budí dojem, že jsou všestranně nadaní a všechno vědí.

 

Typ 8

OCHRÁNCE

emoční fixace: slast

mentální návyk: zastaršování

obranný mechanizmus: popírání

Prožili pocit bezmoci a ponížení a v důsledku toho i rozhodnutí nedopustit, aby nad nimi někdo měl moc. Mnozí poznali utlačování a odstrkování. Rozhodli se nebýt hodné, nepřizpůsobovat se, ale vyvinout sílu a dovolit si odpor, porušovat pravidla a raději poroučet druhým, než by si nechali poroučet od druhých. Jsou ovládáni agresivitou. Nikdy se neomluví a nikdy nevezmou nic zpátky. Agresivita je namířena na vše, co pociťují jako přetvářku a bezpráví. Základní zkušeností je, že život je boj. Vyhledávají konflikty nebo je samy vyvolávají. Naštěstí rády straní slabým. Nesnesou žádné falešné autority. Pocity něžnosti a zranitelnosti jsou v nich hluboce pohřbeny. Bojují, aby navázaly kontakt. Jdou do boje bez stresu. Vyhýbají se bezmocnosti, slabosti, podřazenosti a jiným názorům.

 

Typ 9

ZPROSTŘEDKOVATEL

emoční fixace: nečinnost

mentální návyk: přílišná přizpůsobivost

obranný mechanizmus: otupění

Jsou mírotvůrci. Jsou obdařeni schopností přijímat druhé bez předsudků. Mají smysl pro čestnost. Štvaní a honba za kariérou neodpovídá tomu, co oni chápou jako život. Činí jim potíže porozumět své vlastní bytosti. Musí napřed objevit, co vlastně chtějí a uvědomit si, kdo jsou. Ovládají ode všeho něco, ale nic pořádně. Tito lidé rádi plavou po proudu. Dávají přednost cestě nejmenšího odporu a milují odsouvání důležitých úkolů tak dlouho, jak to jen jde. Jsou poctiví, nemají žádné skryté motivy. Říkají to, co cítí, i když to v sobě nejdřív musí objevit, což může v hovoru vypadat jako lakota a rezervovanost.

 

Chcete se o sobě dozvědět víc? Pracovat na sobě?

SEBEPOZNÁNÍ S ENNEAGRAMEM kurz

Osvojíte si základní poznatky enneagramu jako systému popisujícího osobnostní styly. Rozkryjete vlastní styl osobnosti a jeho strukturu. Naučíte se techniky práce s pozorností.

Naleznete silné a slabé stránky své osobnosti a pojmenujete si svoje vnitřní procesy. Budete překvapeni možností hluboce porozumět druhým lidem a jejich způsobu vidění světa. Poznáte logický systém, jehož osvojení umožňuje změny a váš růst. Vice informací >>>

Registrace na kurz zde